Wie zijn we en waar gaan we voor?

maandag 5 juli 2021

Sinds zijn oprichting in 1926 (met officieel charter in 1927) door onze peterclubs Oostende en Bruxelles, heeft Rotary Club Gent een niet onaardige lijst sociale en culturele initiatieven bijeengesprokkeld. Steeds is het doel daadwerkelijk hulp te bieden aan wel omschreven hulpprojecten in binnen- en buitenland, in hechte samenwerking met de verantwoordelijken, door een stevige professionele interne organisatie en een transparante rapportering, zowel binnen Rotary als naar buiten uit. Aldus poogt de club op een doeltreffende wijze aanvullende steun te bieden voor de stijgende noden in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, verslavingspreventie, medische en paramedische uitrusting, emancipatie van gehandicapten, gelijke onderwijskansen, meertaligheid, verspreiding van studie- en beroepsinformatie, bejaardenhulp, alfabetisering, watervoorziening,…

1935 Rotary Club Gent richt de “Vereniging van Vrienden van de Sint- Niklaas kerk” op, met als doelstelling deze prachtige kerk, deel van de beroemde “Drie Torens van Gent” te helpen restaureren.

1989 In het kader van de internationale “Polioplus” actie van Rotary die wereldwijd de kinderverlamming tracht uit te roeien, organiseerde de club in samenwerking met een tachtigtal kunstenaars de tombola “Kunst doet Leven”. De te winnen prijzen bestonden uit werken van Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Hugo Claus,Roger Raveel, ... Deze actie bracht 50.000 € op.

1997 start van de eerste editie van een muziekconcours dat later een permanent karakter zal krijgen en een internationale uitstraling zal kennen (zie verder). Met de opbrengsten van de verschillende concours werden vele binnen- en buitenlandse projecten gesteund.

2001 Naar aanleiding van 75-jaar actieve Rotary-aanwezigheid in Gent organiseert de club samen met de andere Gentse clubs de prestigieuze tentoonstelling “De Aarde vanuit de Hemel” op basis van 150 luchtfoto’s van  Yann  Arthus  Bertrand.  De  totale  opbrengst  wordt  besteed  aan projecten ter bestrijding van grauwe staar (‘cataract’) in Mexico en de oprichting van het inloopcentrum van het CAW Artevelde  op de Oude Houtlei in Gent.

2004  Samen met de andere Gentse Rotary clubs steekt Rotary Club Gent van wal met een jaarlijks Wijnweekend waarvan de opbrengst gaat naar de vzw VOG (Voedsel Ondersteuning Gent).

In 2005 lanceerde de club een brede solidariteitsactie ten voordele van kinderen met een hazenlip op het Indonesische eiland Lombok. Tussen 2006 en 2018 werden meer dan 500 kinderen met een ernstige graad van schisis (aangeboren gelaatsaandoeningen leidend tot diverse types splijten zoals gespleten lip en gespleten verhemelte.) geopereerd. Elk jaar gedurende een week zetten chirurgen zich belangloos in voor deze kinderen in Lombok, gesteund door de lokale Rotary Club Mataram en Rotary Club Gent.  

In de loop der jaren steunde onze club daarnaast nog tal van internationale projecten:

-       Rotary Foundation: De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die de inspanningen van Rotary International ondersteunt om wereldwijd begrip en vrede te bereiken door middel van internationale humanitaire, educatieve en culturele uitwisselingsprogramma's. De Foundation ondersteunt lokale clubs bij internationale en nationale acties door het toekennen van Grants. https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

-       Polio Plus: De End-Polio-Now actie is een project dat door alle Rotary Clubs ondersteund wordt met als doel het wereldwijd uitroeien van de ziekte Poliomyelitis. https://www.endpolio.org

-        Ziekenhuis zonder grenzen: deze NGO heeft een enkel doel : de gezondheidszorgen in de wereld verbeteren dankzij een duurzamer gebruik van ziekenhuis en medisch materiaal. ZZG  recupereert het materiaal dat ziekenhuizen en medische beroepen afschrijven en schenkt het vervolgens  aan hulpbehoevende verzorgingscentra in de wereld. https://www.zzg-hsf.be

-        NVSG (Nationale Vereniging tot steun aan Gehandicapten) : De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor de mogelijke oplossingen van alle problemen die betrekking hebben op “misdeelde personen”. https://www.anah-nvsg.be/nl/ 

-        RAG (Rotary Addiction Group): Rotary Action Groups zijn onafhankelijke Rotary gelinkte groepen die wereldwijd mensen en experten samenbrengen  rond een specifiek onderwerp https://sites.google.com/site/ragactionprevention/

 

Meest recent :

- in 2018 verleende onze club een belangrijke financiële steun voor directe medische hulp aan Lombok naar aanleiding van de aardbevingen die daar hebben plaats gevonden.

- in 2019 verleende onze club, samen met andere clubs (o.a. Gent Noord) aan vzw ‘Een hart voor Bumba’ , het levenswerk van Mark De Boodt en Marianne Du Pré. Bumba is een stad van zo’n 250.000 inwoners aan de Congostroom in de Evenaarsprovincie van Noord-Congo. De paviljoenen van het ziekenhuis dat daar gebouwd werd in 1979 zijn dringend aan renovatie toe (o.a. elektriciteitsvoorziening via installatie van zonnepanelen, …) http://www.eenhartvoorbumba.be

- in 2020 en 2021 verleende de club steun aan het project van vzw Impore (Improving Maternal and Pediatric Outcome): the Rwandan Experience. “Impore” is ook een woord in Kinyarwanda en wordt in Rwanda vaak gebruikt als troostwoordje wanneer een kind zich bezeert. Het betekent zoveel als: “het komt wel goed”. Missie: Het verbeteren van de levenskansen en de kwaliteit van leven van sommige van de meest kwetsbare families en jonge kinderen in Rwanda. Dit houdt onder meer in: duurzame projecten inzake moeder- en kindzorg, kinderopvang, basisonderwijs, voeding en hygiëne, telkens in samenwerking met de lokale autoriteiten: https://www.impore.be

- in 2021 verleende de club steun aan het project van vzw 'Afia Shuleni': "Afia Shuleni" betekent in het swahili, "gezondheid op school". Elk kind, elk individu, heeft recht op basisgezondheidszorg en correcte informatie. De Congolese staat investeert weinig in de gezondheidszorg. Behalve een beperkt vaccinatieprogramma voor kinderen van 0-9 maanden, de weging (waar slechts een klein aantal kinderen naar toe gaat), enkele campagnes ter preventie van malaria,... wordt er weinig aan preventie gedaan. De meeste kinderen krijgen nooit de kans door een arts onderzocht te worden. Afia Shuleni biedt de schoolgaande kinderen uit de DR Congo, meer bepaald de Provincie Zuid-Kivu, (preventieve) gezondheidszorg en gezondheidseducatie teneinde hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Gezonde kinderen hebben meer kan om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen. De verschillende projecten die Afia Shuleni opgericht heeft maken deel uit van het gezondheidsbeleid van de 50 scholen waarin Afia Shuleni werkzaam is. Ze werden onlangs gekoppeld aan het "Programma de Santé Scolaire" van het Provinciaal Ministerie van Gezondheid. De organisatie hoopt dat haar werking uitgebreid kan worden naar de vele andere scholen in de Provincie Zuid-Kivu. Dit zou moeten bijdragen tot de verbetering van de levensstandaard van de leerlingen en van de gemeenschap: https://www.afiashuleni.com


Dichter bij ons steunt onze club o.a. volgende projecten:

-       vzw LEJO  komt op in Gent voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Onze club steunt het project ‘Tienermoeders’: https://www.lejo.be

-        MS Liga project  Onze club sponsorde de publicatie van het boek   'Mijn Pop_up brein" van Els Ockers over MS voorgesteld op 9 december 2014.

-        Kontact Bejaarden vzw : Gentse organisatie die met vrijwilligers bezoeken brengt aan ouderen om de vereenzaming te voorkomen. Vierde in 2018 haar 50-jarig bestaan. RC Gent verdubbelde  voor dit feestjaar haar jaarlijkse steun. http://kontaktbejaardenbe.webhosting.be

-        het Fonds Emilie Leus : informatie en sensibilisering op het vlak van verkeersveiligheid en ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers. https://www.fondsemilieleus.be

-        vzw Raakpunt (De Zonnebloem & ‘t Stoofken): De Zonnebloem organiseert kampen en weekends voor kinderen met en zonder beperking. ‘t Stoofken staat voor een spetterend oudejaarsavondfeest voor thuislozen en kansarmen. http://vzwraakpunt.be

-        het project NT2 voor anderstalige nieuwkomers van vzw Roeland: Met de projecten ‘Taalzomer’, ‘Onomatopee’ en ‘Taalturbo’ wil Roeland anderstalige nieuwkomers een extra duwtje geven om de kennis van het Nederlands te verbeteren  en hen in contact brengen met het vrijetijdsaanbod in Gent. https://www.roeland.be/nederlandse-dagkampen/

-        vzw Uilenspel: Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit. Onze club was één van de hoofdsponsors van het kookboek ‘Uilensoep met balletjes’ dat verscheen in december 2016. https://uilenspel.be/ 

-        vzw Kompanjon: studie – en opvoedingsondersteuning aan huis i.s.m. studenten Artevelde Hogeschool. Samen met RC Gent Haven en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2016-17 dankzij een district Grant 12.000€ schenken aan het project ‘Jongeren aan zet’: https://www.kompanjon.be/

-        vzw Mariam : Mariam vzw is een buitenschools studie- en leercentrum in Gent en al 14 jaar actief in Oost-Vlaanderen. De initiatiefneemster en bezielster van dit project is mevr. Karine Meliksetyan. De vzw biedt kinderen uit allochtone en kansarme gezinnen ondersteuning om hun leer- en taalachterstand te verkleinen. Daardoor realiseren kinderen betere schoolresultaten in het kleuter- , lager- en secundair onderwijs. Op deze wijze stimuleert het team van vzw Mariam hun integratie in het onderwijs en in het maatschappelijk leven. Mariam vzw is een onafhankelijke vzw en richt zich naar kinderen uit alle onderwijsnetten. De werking is voornamelijk een vrijwilligerswerking en is mogelijk gemaakt door individuele sponsors: http://www.mariam.be                  

-        vzw Transplantoux: Transplantoux wil getransplanteerden motiveren om gezond te leven. De vereniging vierde haar 10-jarig bestaan en nam voor de eerste keer deel aan de World Winter Transplant Games  met de steun van onze club. In de coronaperiode kocht de club eveneens mondmaskers aan en in 2021 steunde ze de publicatie van hun tijdschrift  https://www.transplantoux.be

-       vzw Armoede De Link: Samen met RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Prinsenhof en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2018-19 dankzij een district Grant het project  'Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting' voor een tiental kandidaten bekostigen ten bedrage van 6.750€ . https://www.delinkarmoede.be

-       vzw Enchanté: Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan zij die hier nood aan hebben. Van een glas water tot een kop koffie, van een knipbeurt bij de kapper tot een plek om even uit te rusten. Zo wil Enchanté drempels verlagen, sociale muren slopen en van Gent een thuis maken voor iedereen.  RC Gent staat sinds  2019 in voor de publicatie van de jaarlijks aan te passen stadsplannen. https://enchantevzw.be/nl

-      Het Majin Huis in Gent, een project van de Majin Foundation:  wil mensen met kanker opnieuw de kracht geven om ervoor te gaan. Het is een open en warme ontmoetingsplaats voor zowel de herstellenden als hun naasten. Met een zo laag mogelijke drempel. https://www.majinfoundation.org/project/zorghuis-gent

-      Het Festival voor Vrede in Gent : RC hielp bij de organisatie van de eerste en de tweede editie van het 'FestivalvoorVRede.Gent'  Het ‘Festival voor Vrede’ wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de INTEGRATIE bevorderen via muziek, dans, magie, circus en andere (niet verbale) kunsten. Wederzijds RESPECT voor de eigenheid van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefgewoonten staan hierbij centraal. De vierde editie is gepland is gepland in de week van 11 november 2021. http://www.festivalvoorvrede.gent 

Hall of Skate vzw: Hall of Skate 2.0: deze vzw organiseert skate evenementen op unieke locaties om skaten toegankelijk te maken voor een groter publiek. Op die manier willen ze skaters de kans geven om hun skills te showen. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel!

- BuSO Sint Jozef, nu STYRKA:  Het Sint-Jozefinstituut is toegankelijk voor leerlingen die beschikken over een attest type 1 of type 3 OV 3. De school stelt zich als doel moeilijk lerende jongeren (type 1) optimaal te laten ontplooien zodat integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu gerealiseerd wordt (OV3). Onze club financiert een fitnessinstallatie die schoolbreed kan gebruikt worden zowel tijdens LO onderricht als tijdens speeltijd: https://gent.rotary2130.org/nl/content/news/show/4144

- vzw MusIC : Het doel van dit project is het vergroten van de focus op het menselijke aspect op Intensieve Zorg (IZ). Professionele live muziek kan een gevoel van vertrouwdheid en geruststelling bieden. De focus van het kind of de volwassene kan door deze muzikale interventie even weggenomen worden van eventuele pijn en ongemakken tijdens de IZ periode. http://www.mus-ic.be

- vzw Duo for a Job: samen met RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Prinsenhof en RC Gent Portus Ganda heeft RC Gent in 2019-20 dankzij een district Grant dit project kunnen steunen ten bedrage van 9.000€ . https://www.duoforajob.be/nl/

- Ghentation: dankzij de steun van onze club aan dit jaarlijks initiatief van de Gentse Rotaractclubs hebben we in 2018 ‘Gent Warme Stad’,  in 2019 ‘vzw TAJO’  https://tajo.be/ en in 2020 'vzw EKOLI' https://ekoli.be

- Een labradoodle voor Instituut Bert Carlier: Louis is de laatste nieuw- komer in de school voor buitengewoon onderwijs. Louis is een labra- doodle, een hond dus die rust brengt voor leerlingen die het moeilijk hebben. De hond, ter waarde van 2500€, werd eind 2019 aan de school geschonken door Rotary Club Gent. Bedoeling is dat leerlingen die het even wat moeilijk hebben, bij de hond kunnen gaan. Door het contact met Louis komen ze sneller tot rust. Een moment met de puppy kan ook een beloning zijn na inspanningen in de klas: https://gent.rotary2130.org/nl/content/news/show/4167 / https://www.youtube.com/watch?v=v6jTMO9Hj_0&feature=youtu.be

- Jeugdtheater Larf: Larf! reikt kinderen en jongeren de middelen aan om hun creativiteit te ontwikkelen, artistieke talenten te ontdekken en hun eigenheid uit te drukken. Larf! geeft hen een stem en tracht op die manier hun blik op de maatschappij, het dagelijkse leven en de geschiedenis te verruimen. Theater is bovendien een middel om ‘traagheid’ opnieuw te introduceren in een wereld waarin alles op snelheid en efficiëntie is gericht. Het is een oefening in concentratie en aandacht in tijden van versnippering en een niet aflatende stroom van prikkels: https://www.larf.be            

- Een ‘International Office’ voor Don Bosco-Sint-Denijs-Westrem: Don Bosco SDW zet in op internationalisatie. Niet alleen heeft de school een grote diversiteit aan leerlingen, ze wil die ook motiveren om buiten- landse ervaring op te doen. RC Gent heeft in 2019 dan ook financiële steun verleend aan het plan om een ‘International Office’ te bouwen op de speelplaats: een oude stacaravan werd gerenoveerd met gerycleerde materialen: https://gent.rotary2130.org/nl/content/photo-gallery/show/8809

VZW Stappen wil voor de jongeren en hun context een hefboom zijn voor de aanwezige krachten in hun zoektocht naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving. Om deze ondersteuning waar te maken, wil VZW Stappen als een dynamische en professionele organisatie zijn medewerkers hierin maximaal ondersteunen: https://www.stappenvzw.be

- vzw Trafiek  is een ontmoetingsplek in de Brugse Poort, gehuisvest in de oude directeurswoning in het Pierkespark, omgeven door De Kringwinkel Open Plaats, De Vieze Gasten en Skill. Na 12 jaar uitbating van een koffie-, eet-, en buurthuis neemt Trafiek in 2020 de tijd om zichzelf te herdenken. Het was niet meer mogelijk om tegelijk zo laag mogelijke prijzen te hanteren, vegetarisch, biologisch en zo fair mogelijk eten aan te bieden en stabiele werkgelegenheid te garanderen.  Samen met vzw VOG en andere Gentse Rotaryclubs werd een nieuw industrieel fornuis aangekocht en geïnstalleerd: https://trafiek.blogspot.com

- vzw Onafhankelijk Leven wil mensen met een beperking beschouwen als  volwaardige burgers. Net als iedereen moeten ze de kans krijgen om hun leven in eigen handen te nemen. Als bijstandsorganisatie helpen zij hen hierbij. Via de bijkomende steun van NVSG in 2021 kon onze club 4500€ steun verlenen : https://www.onafhankelijkleven.be

- Project OCTOPUS In deze basisschool werden boos-en verdrietplekken opgericht. Er werd geen financiële steun verleend, maar wel voor een bedrag van 7500€ aan materiaal geschonken via diverse sponsors : https://scholen.stad.gent/octopus/nieuws/opening-van-onze-boos-en-verdrietplek /  https://gent.rotary2130.org/nl/content/news/show/9632

- Project 'SEA THE PLASTIC': twee jonge mensen besloten om via een zeilbootreis rond de Atlantische Oceaan bewustzijn te creëren over plastic vervuiling in de oceanen te volgen op hun website https://www.seatheplastic.com Gelet op het feit dat dit project kaderde in d zevende doelstelling van Rotary International 'Milieubescherming' besloot onze club, samen met andere clubs, dit project te steunen met een bedrag van 3000 € :  https://gent.rotary2130.org/nl/content/news/show/5144 


- Rotary Science Award (ROSA) : Sinds 2019 reikt Rotary club Gent een prijs uit - ter waarde van 10.000 € - aan een wetenschappelijk project van de UGent  (met voorkeur voor een reeds gepubliceerd doctoraat) dat kan bijdragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van de minder bedeelden. De strijd tegen armoede is een complex onderwerp dat aan bod komt in diverse domeinen waar Rotary Internationaal op focust. Elk jaar wordt een andere Faculteit aangeschreven. In 2019 was dit de Faculteit Geneeskunde, in 2020 was de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de beurt en in 2021 de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen: https://gent.rotary2130.org/nl/content/photo-gallery/show/9470 


In 2021 stapte onze club ook mee in de District Grant van RC Maldegem voor de verdere ontwikkeling van de de StreetSmart App in het kader van Mobile School (https://www.mobileschool.org ) en in de Global Grant van RC Lisboa, samen met onze contactclub van RC Lille voor 'Operation Rooms & Training Robot Surgery voor het IPO (Institut Portugais d'Oncologie)


Specifiek in de Coronacrisis heeft onze club voor 2500 € gel aangekocht voor AZ Jan Palfijn (https://gent.rotary2130.org/nl/content/news/show/5296 ), een bijdrage van 1000€ voor OBSG (Ontmoeting Buitenlandse Studenten http://www.obsg.be ) een bijdrage aan vzw Transplantoux van 1000€ voor de aanmaak van maskers (https://www.uzleuven.be/nl/nieuws/getransplanteerde-patienten-bezorgen-met-de-fiets-mondmaskers-aan-lotgenoten) , een speciale bijdrage van 1000€ voor SOS COVID-India via ZZG (https://www.zzg-hsf.be/post/eerste-hulp-op-weg-naar-india ) en een bijdrage van 2000€ in het kader van een district Grant (ter waarde van 20.000€) van alle Gentse clubs voor de renovatie van de keuken van het Sociaal Restaurant Parnassus. 


Sinds 2015 verleent onze club ook steun aan lange termijn projecten die dienen te beantwoorden aan volgende criteria: een bedrag van max. 40.000€ (gespreid over 3 jaar), multiplicatoreffect, naambekendheid Rotary, repetitief karakter en zichtbaarheid.

Het eerste project dat hiervoor in aanmerking kwam was “Manufactories of Caring Space-Time” , een samenwerking met het MSK in het kader van het subsidieprogramma Creative Europe van de Europese Commissie en liep van 1 mei 2015 tot 30 juni 2017. De bedoeling was nieuwkomers, anderstaligen , gehandicapten, en minder bevoorrechte doelgroepen in contact te brengen met cultuur: www.manufactories.eu

Een tweede project werd gestart in 2018 en afgerond in 2021 in samenwerking met de Dienst Jeugd en Onderwijs van de Stad Gent en was gericht naar alle scholen of kinderdagverblijven van de stad Gent,  met bijzondere aandacht voor scholen waar een grote populatie kansarme kinderen schoollopen. Het pilootproject dat werd weerhouden betreft de verdere uitbouw van fietsvloten ten behoeve van het basisonderwijs in stadswijken met een hoge graad van kansarmoede. Door als Rotary Club steun te verlenen aan deze projecten willen we een hefboom tot stand brengen om zo de vicieuze cirkel waar sommige kansarme kinderen zich in bevinden te doorbreken  https://ookmijn.stad.gent/jongenwijs/nieuwsenblogs/fietsvloot-voor-scholen Deze fietsvloten kunnen gebruikt worden door de buurtscholen en organisaties (zoals vzw Jong) tijdens en na de schooluren. Dit alles wordt door Brede School opgevolgd. De fietsen zijn bestemd voor kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar en zijn volledig op maat van basisscholen ontworpen: onderhoudsarm, zeer robuust en geschikt voor groot en klein. Het inschakelen van fietsvloten zorgt ervoor dat de leerlingen meer bewegen. Beweging voorkomt overgewicht en stimuleert de concentratie. Regelmatig fietsen bevordert de verkeersvaardigheid. De leerlingen leren zich veilig en verantwoord in het verkeer verplaatsen. De schoolfietsen zijn een middel bij uitstek om de jonge leerlingen fietsbehendig te maken: 


Samen met de zeven andere Gentse Rotary- en Rotaractclubs (http://www.rotaryingent.be ) ondersteunt RC Gent:

vzw VOG (Voedselondersteuning Gent) (http://www.voedselondersteuninggent.be/ ): VOG is opgericht door de Gentse Rotaryclubs en ondersteunt initiatieven die de armoede in Gent bestrijden  door het aanbod, de bedeling en de verwerking van voedsel helpen te verbeteren voor de minst bedeelden in de Gentse regio. Hiervoor worden jaarlijks door de zes Gentse clubs  en de twee Gentse Rotaract clubs 'Wijnse Feesten' georganiseerd ( http://wijnweekendgent.be ). U kan ons ook steunen met een fiscaal aftrekbare gift. Hiervoor werd binnen de Koning Boudewijnstichting het ‘Fonds Vrienden van Voedselondersteuning Gent (VOG)’ opgericht. Wie minimum 40€ stort op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
 (KBS) met vermelding: 019/1780/00039 krijgt in de loop van volgend jaar een fiscaal attest van de KBS. 


Jeugdacties

JEUGDUITWISSELINGEN

Elk jaar sponsoren de Rotaryclubs en -districten van België en Luxemburg tussen 150 en 250 leerlingen uit het middelbaar onderwijs die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een andere regio van de wereld te ontdekken.

De duur van het verblijf in het buitenland is normaal gezien één schooljaar, hoewel sommige Rotaryclubs en -districten ook kortetermijnuitwisselingen steunen van enkele weken of maanden.

Alle uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren van ten minste 16 jaar, al dan niet kinderen van Rotariërs.

Meer info op : https://comm-youth.rotary2130.org/nl/

RYLA

RYLA staat voor ‘Rotary Youth Leadership Awards’ Het is een programma voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar – studenten of kandidaten met of zonder professionele ervaring. Gedurende een intensieve driedaagse worden zij uitgedaagd om via inspanning en ontspanning hun leider- schapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het professioneel samengesteld programma geeft hen de kans te groeien naar een vooropgesteld doel en omvat workshops (informatie, presentatie, communicatie), mentale en fysische skills en creatief vormende activitei- ten. Daarvoor kunnen zij rekenen op de begeleiding en hulp van ervaren coaches en succesvolle ondernemers.

Voorbeelden van de laatste jaren waren ‘First humanitarian mission training’, ‘Kickstart your ambition’, ‘Dune Leadership Color Parade’ en The ‘Breakthrough’ Leadership Challenge.

RYLA 2019 (5-7 april) ging door in Mechelen. De RYLA 2020 en 21 gingen niet door omwille van Corona. Hopelijk lukt het opnieuw in 2022. 

Onze club sponsort elk jaar de deelname van een jongere aan de RYLA.

Jacques Eichperger, Communication Officer RC Gent 2018-22, past-voorzitter Rotary Club Gent 2016-17 - jacqueseichperger@hotmail.com