Wie zijn we en waar gaan we voor?

zondag 30 juli 2023

Sinds haar oprichting in 1926 (met officieel charter in 1927) door haar peterclubs Oostende en Bruxelles, heeft Rotary Club Gent een niet onaardige lijst sociale en culturele initiatieven bijeengesprokkeld. Steeds is het doel daadwerkelijk hulp te bieden aan wel omschreven hulpprojecten in binnen- en buitenland, in hechte samenwerking met de verantwoordelijken, door een stevige professionele interne organisatie en een transparante rapportering, zowel binnen Rotary als naar buiten uit. Aldus poogt de club op een doeltreffende wijze aanvullende steun te bieden voor de stijgende noden in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, verslavingspreventie, medische en paramedische uitrusting, emancipatie van gehandicapten, gelijke onderwijskansen, meertaligheid, verspreiding van studie- en beroepsinformatie, bejaardenhulp, alfabetisering, milieubescherming,…

Steunaanvragen kunnen ingediend worden via het formulier te downloaden op onze website : https://gent.rotary2130.org/nl/documents/folder/show/600 


Hierbij een overzicht van onze gesteunde acties in de loop der jaren:

1935 Rotary Club Gent richt de “Vereniging van Vrienden van de Sint- Niklaas kerk” op met als doelstelling deze prachtige kerk, deel van de beroemde “Drie Torens van Gent”, te helpen restaureren. 

1989 In het kader van de internationale “Polioplus” actie van Rotary die wereldwijd de kinderverlamming tracht uit te roeien, organiseerde de club in samenwerking met een tachtigtal kunstenaars de tombola “Kunst doet Leven”. De te winnen prijzen bestonden uit werken van Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Hugo Claus, Roger Raveel, ... Deze actie bracht € 50.000 op. 

1997 start van de eerste editie van een muziekconcours dat later een permanent karakter zal krijgen en een internationale uitstraling zal kennen. Met de opbrengsten van de verschillende concours werden vele binnen- en buitenlandse projecten gesteund. 

2001 Naar aanleiding van 75-jaar actieve Rotary-aanwezigheid in Gent organiseert de club samen met de andere Gentse clubs de prestigieuze tentoonstelling “De Aarde vanuit de Hemel” op basis van 150 luchtfoto’s van Yann Arthus Bertrand. De totale opbrengst wordt besteed aan projecten ter bestrijding van grauwe staar (‘cataract’) in Mexico en de oprichting van het inloopcentrum van het CAW Artevelde op de Oude Houtlei in Gent. 

2004 Samen met de andere Gentse Rotary clubs steekt Rotary Club Gent van wal met een jaarlijks Wijnweekend waarvan de opbrengst integraal gaat naar de vzw VOG (Voedselondersteuning Gent) https://voedselondersteuninggent.be 

In 2007 nam clublid wijlen Daniël De Veusser het initiatief om een aantal prijzen toe te kennen aan studenten die een technische opleiding volgen in het Don Bosco instituut in Sint-Denijs en het HTISA (Hoger Technisch Instituut Sint Antonius) in de Holstraat Gent. Deze traditie wordt dus nog steeds verder gezet.

Sinds 2015 verleent onze club ook steun aan lange termijn projecten die dienen te beantwoorden aan volgende criteria: een bedrag van max. € 40.000 (gespreid over 3 jaar), multiplicatoreffect, naambekendheid Rotary, repetitief karakter en zichtbaarheid. 

Het eerste project dat hiervoor in aanmerking kwam was “Manufactories of Caring Space-Time”, een samenwerking met het MSK in het kader van het subsidieprogramma Creative Europe van de Europese Commissie dat liep van 1 mei 2015 tot 30 juni 2017. De bedoeling was nieuwkomers, anderstaligen, mensen met een beperking, en minder bevoorrechte doelgroepen in contact te brengen met cultuur

Het tweede project liep van 2019 tot 2021 in samenwerking met de Stad Gent en is gericht naar alle scholen of kinderdagverblijven van de stad Gent met bijzondere aandacht voor scholen waar een grote populatie kansarme kinderen schoollopen. Het project dat werd weerhouden betreft de uitbouw van fietsvloten ten behoeve van het basisonderwijs in stadswijken met een hoge graad van kansarmoede. Zie de pagina : https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/stedelijk-onderwijs-gent/fietsenvloot-stedelijk-onderwijs-gent Bekijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mgEec48OwWk 

Sinds 2019 reikt Rotary Club Gent een prijs uit - de Rotary Science Award (ROSA) ter waarde van 10.000 € - aan een wetenschappelijk project van de UGent (met voorkeur voor een reeds gepubliceerd doctoraat) dat kan bijdragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van de minder bedeelden. Elk jaar wordt een andere Faculteit aangeschreven. https://gent.rotary2130.org/nl/documents/folder/show/602.


Jaarlijks steunen we vijf internationale projecten:

Rotary Foundation: De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die de inspanningen van Rotary International ondersteunt om wereldwijd begrip en vrede te bereiken door middel van internationale humanitaire, educatieve en culturele uitwisselingsprogramma’s. De Foundation ondersteunt lokale clubs bij internatio- nale en nationale acties door het toekennen van Grants. https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

Polio Plus: De End-Polio-Now actie is een project dat door alle Rotary Clubs ondersteund wordt met als doel het wereldwijd uitroeien van de ziekte Polio- myelitis:https://www.endpolio.org

Ziekenhuis zonder grenzen: deze NGO heeft een enkel doel: de gezondheids- zorgen in de wereld verbeteren dankzij een duurzamer gebruik van ziekenhuis en medisch materiaal. ZZG recupereert het materiaal dat ziekenhuizen en medische beroepen afschrijven en schenkt het vervolgens aan hulpbehoevende verzorgingscentra in de wereld: https://hsf.be/nl/home/

NVSG (Nationale Vereniging tot steun aan Gehandicapten): De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor de mogelijke oplossingen van alle problemen die betrekking hebben op “misdeelde personen’https://www.anah-nvsg.be/nl/

RAG AP (Rotary Action Group for Addiction Prevention) : Rotary Action Groups zijn onafhankelijke Rotary gelinkte groepen die wereldwijd mensen en experten samenbrengen rond een specifiek onderwerp.: https://www.rag-ap.org/en


Ook werden buitenlandse projecten gesteund zoals o.a: 

In 2005 lanceerde de club een brede solidariteitsactie ten voordele van kinderen met een hazenlip op het Indonesische eiland Lombok. Tussen 2006 en 2018 werden meer dan 500 kinderen met een ernstige graad van schisis (aangeboren gelaatsaandoeningen leidend tot diverse types splijten zoals gespleten lip en gespleten verhemelte.) geopereerd. Elk jaar gedurende een week zetten chirurgen zich belangloos in voor deze kinderen in Lombok, gesteund door de lokale Rotary Club Mataram en Rotary Club Gent. 

In 2018 verleende onze club een belangrijke financiële steun voor dringende medische hulp naar aanleiding van de aardbevingen in Lombok

In 2019 verleende onze club, samen met andere clubs (o.a. Gent Noord) steun aan vzw ‘Een hart voor Bumba’ , het levenswerk van Mark De Boodt en Marianne Du Pré. Bumba is een stad van zo’n 250.000 inwoners aan de Congostroom in de Evenaarsprovincie van Noord-Congo. De paviljoenen van het ziekenhuis dat daar gebouwd werd in 1979 zijn dringend aan renovatie toe (o.a. elektriciteitsvoorziening via installatie van zonnepanelen, ...):https://www.eenhartvoorbumba.be  

In 2020 en 2023 verleende onze club steun aan het project van vzw Impore (Improving Maternal and Pediatric Outcome) : the Rwandan Experience. Hun missie: het verbeteren van de levenskansen en de levenskwaliteit van de meest kwetsbare families en jonge kinderen in Rwanda: https://www.impore.be 

In 2021 verleende onze club steun aan de vzw Afia Shuleni : wat in het Swahili betekent ‘Gezondheid op school’. De vzw biedt de schoolgaande kinderen uit de Provincie Zuid-Kivu (DR Congo) gezondheidszorg en gezondheidseducatie: https://www.afiashuleni.com 

In 2021 stapte onze club ook mee in de District Grant van RC Maldegem voor de verdere ontwikkeling van de de StreetSmart App in het kader van Mobile School, in de Global Grant van RC Lisboa, samen met onze contactclub van RC Lille voor ‘Operation Rooms & Training Robot Surgery voor het IPO (Institut Portugais d’Oncologie) 

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne steunde onze club de missies van Ihor Vitenko in 2022 en 2023.

In 2023 hebben we deelgenomen aan het project  ‘Klein Gent’, dat opgestart werd door de vzw Burgerplicht,  naar aanleiding van de aardbeving in Turkije voor het bouwen van containerwoningen en werden door de clubleden shelterboxen aangekocht voor een bedrag van 11.050 €. 

We hebben ook steun verleend aan het Libanon-project van Dr.Santens van See and Smile vzw   http://www.seeandsmile.com en aan Humasol vzw, een vzw die als doelstelling heeft om hernieuwbare energie, water en duurzame technologie toegankelijk te maken voor iedereen. Ze zijn actief in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en werken samen met lokale partners om met hen tot een duurzame en kwalitatieve oplossing te komen voor een technisch probleem. Alle projecten worden uitgevoerd door studenten en vrijwilligers na een grondige voorbereiding in België.  https://www.humasol.be


Dichter bij ons steunde of steunt onze club o.a. volgende projecten: 

Armoede De Link vzw: samen met RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Prinsenhof en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2018-19 dankzij een district Grant het project ‘Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ voor een tiental kandidaten bekostigen ten bedrage van 6.750€ : https://www.delink.website 

BuSO Sint Jozef, nu STYRKA: Het Sint-Jozefinstituut is toegankelijk voor leerlingen die beschikken over een attest type 1 of type 3 OV 3. De school stelt zich als doel moeilijk lerende jongeren (type 1) optimaal te laten ontplooien zodat integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu gerealiseerd wordt (OV3). Onze club financierde een fitnessinstallatie die schoolbreed kan gebruikt worden zowel tijdens LO onderricht als tijdens speeltijd. 

Don Bosco-Sint-Denijs-Westrem ‘International Office’ : Don Bosco SDW zet in op internationalisatie. Niet alleen heeft de school een grote diversiteit aan leerlingen, ze wil die ook motiveren om buitenlandse ervaring op te doen. RC Gent heeft in 2019 dan ook financiële steun verleend aan het plan om een ‘International Office’ te bouwen op de speelplaats: een oude stacaravan werd gerenoveerd met gerycleerde materialen. 

Doof en Jong vzw:   is een erkende bovenlokale jeugdwerkvereniging voor dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren en behartigt de belangen van alle dove en slechthorende kinderen en jongeren van 0 tot en met 30 jaar. We steunden de organisatie van activiteiten en de deelname van jongeren aan kampen in Korea en Portugal  https://www.doofjong.be

Duo for a Job vzw: samen met RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Prinsenhof en RC Gent Portus Ganda heeft RC Gent in 2019-20 dankzij een district Grant dit project kunnen steunen ten bedrage van 9.000€: https://www.duoforajob.be/nl/onthaal/

Enchanté vzw: Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan zij die hier nood aan hebben.. Enchanté wil drempels verlagen, sociale muren slopen en van Gent een thuis maken voor iedereen. RC Gent staat sinds 2019 in voor de publicatie van de jaarlijks aan te passen stadsplannen en steunt nu ook het project ‘Brooddoosnodig’ https://enchantevzw.be/nl https://enchantevzw.be/nl/brooddoosnodig/ 

Festival voor Vrede in Gent : RC Gent hielp bij de organisatie van de eerste vijf edities van het ‘FestivalvoorVrede.Gent’. Dit festival van en voor Gentenaars wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de integratie bevorderen via muziek, dans, magie, circus en andere (niet verbale) kunsten http://www.festivalvoorvrede.gent 

Fonds Emilie Leus : informatie en sensibilisering op het vlak van verkeers- veiligheid en ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers. https://www.fondsemilieleus.be

Ghentation: dankzij de steun van onze club aan dit jaarlijks initiatief van de Gentse Rotaractclubs hebben we in 2018 Gent Warme Stad, in 2019 vzw TAJO, in 2020 vzw Ekoli en in 2022 vzw Autimismus kunnen steunen en in 2023 de organisatie van de REM die het mogelijk maakte nog een andere vzw te steunen https://tajo.be/ - https://ekoli.be - https://autimismus.be 

Kompanjon vzw: studie – en opvoedingsondersteuning aan huis i.s.m. studenten Artevelde Hogeschool. Samen met RC Gent Haven en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2016-17 mede dankzij een district Grant €12.000 schenken. In 2023 steunde onze club het speciaal project van Kompanjon en HTISA -  https://www.kompanjon.be 

Kontakt Bejaarden vzw : Gentse organisatie die met vrijwilligers bezoeken brengt aan ouderen om de vereenzaming te voorkomen. Vierde in 2018 haar 50-jarig bestaan. RC Gent verdubbelde voor dit feestjaar haar jaarlijkse steun: http://kontaktbejaardenbe.webhosting.be

Labradoodle voor Instituut Bert Carlier: Louis is een labradoodle, een hond dus die rust brengt voor leerlingen die het moeilijk hebben. De hond, ter waarde van 2500€, werd eind 2019 aan de school geschonken door Rotary Club Gent. 

Larf! jeugdtheater: reikt kinderen en jongeren de middelen aan om hun creativiteit te ontwikkelen, artistieke talenten te ontdekken en hun eigenheid uit te drukken. Larf! geeft hen een stem en tracht op die manier hun blik op de maatschappij, het dagelijkse leven en de geschiedenis te verruimen. https://www.larf.be

LEJO vzw komt op in Gent voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Onze club steunt het project ‘Tienermoeders’: https://lejo.be

Lucia vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven. https://www.luciaweb.be

Majin Huis in Gent wil mensen met kanker opnieuw de kracht geven om ervoor te gaan. Het is een open en warme ontmoetingsplaats voor zowel de herstellenden als hun naasten, met een zo laag mogelijke drempel. https://majinhuis.org

Mariam vzw: Deze vzw biedt kinderen uit allochtone en kansarme gezinnen onder- steuning om hun leer- en taalachterstand te verkleinen:http://www.mariam.be 

Mondzorgcentrum Nieuw Gent is een laagdrempelige tandartsenpraktijk in de wijk Nieuw Gent. https://www.mzcnieuwgent.be

MS Liga project : onze club sponsorde de publicatie van het boek ‘Mijn Pop-up brein” van Els Ockers over MS voorgesteld op 9 december 2014. 

MusIC vzw: Professionele live muziek kan een gevoel van vertrouwdheid en geruststelling bieden. De focus van het kind of de volwassene kan door deze muzikale interventie even weggenomen worden van eventuele pijn en ongemakken tijdens de IZ periode. http://www.mus-ic.be 

NT2 project voor anderstalige nieuwkomers van vzw Roeland: Met de projecten ‘Taalzomer’, ‘Onomatopee’ en ‘Taalturbo’ wil Roeland anderstalige nieuwkomers een extra duwtje geven om de kennis van het Nederlands te verbeteren. https://scholen.roeland.be/camps/nt2/ 

OCTOPUS project : In deze basisschool werden boos-en verdrietplekken op- gericht. Er werd geen financiële steun verleend, maar wel voor een bedrag van 7500€ aan materiaal geschonken via diverse sponsors.

Onafhankelijk Leven vzw : wil mensen met een beperking beschouwen als volwaardige burgers. Net als iedereen moeten ze de kans krijgen om hun leven in eigen handen te nemen. Als bijstandsorganisatie helpen zij hen hierbij. Via de bijkomende steun van NVSG in 2021 kon onze club 4500€ steun verlenen https://www.onafhankelijkleven.be 

Raakpunt vzw (De Zonnebloem & ‘t Stoofken): De Zonnebloem organiseert kampen en weekends voor kinderen met en zonder beperking. ‘t Stoofken staat voor een spetterend oudejaarsavondfeest voor thuislozen en kansarmen: http://vzwraakpunt.be 

Sea the plastic project: twee jonge mensen besloten om via een zeilboot- reis rond de Atlantische Oceaan bewustzijn te creëren over plastic vervuiling in de oceanen. Gelet op het feit dat dit project kaderde in de zevende doelstelling van Rotary International ‘Milieubescherming’ besloot onze club dit project te steunen met een bedrag van 3000 € voor de aankoop van een hydrogenerator. http://www.seatheplastic.com

Trafiek vzw: is een ontmoetingsplek in de Brugse Poort, gehuisvest in de oude directeurswoning in het Pierkespark. Samen met vzw VOG en andere Gentse Rotary clubs werd een nieuw industrieel fornuis aangekocht en geïnstalleerd. http://trafiek.blogspot.com/p/koffi.html 

Transplantoux vzw: Transplantoux wil getransplanteerden motiveren om gezond te leven. Wij steunen hun deelname aan de World Transplant Games: https://www.transplantoux.be 

Uilenspel vzw: Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit. Onze club was één van de hoofdsponsors van het kookboek ‘Uilensoep met balletjes’ dat verscheen in december 2016:https://www.uilenspel.be 

Specifiek in de Coronacrisis heeft onze club gel aangekocht voor AZ Jan Palfijn, een bijdrage geleverd aan OBSG (Ontmoeting Buitenlandse Studenten, www.obsg.be), aan vzw Transplantoux voor de aanmaak van maskers, heeft onze club deelgenomen aan de district Grant (ter waarde van 20.000€) van alle Gentse clubs, voor het Sociaal Restaurant Parnassus.

Naar aanleiding van de overstromingen in Wallonië, hebben we een rechtstreekse steun verleend aan onze zusterclub RC Liège en aan ons District 2130. 

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/RotaryclubGent

Jacques Eichperger, Communication Officer RC Gent 2018-23, past-voorzitter Rotary Club Gent 2016-17 - jacqueseichperger@icloud.com